Algemene leveringsvoorwaarden PTFEtubeshop.com

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van PTFEtubeshop.com (hierna aangeduid met PTS) en op alle door PTFEtubeshop.com gesloten overeenkomsten. De wederpartij van PTFEtubeshop.com wordt hierna aangeduid als ‘de opdrachtgever’.

1.2 Op alle bestellingen zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is dat van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken.
Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de opdrachtgever deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.3 Bijzondere inkoopvoorwaarden of branche-(algemene- of specifieke)inkoopvoorwaarden zijn alleen dan (gedeeltelijk) van toepassing als hier uitdrukkelijk schriftelijke wederzijdse overeenstemming over is.

1.4 PTS behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en alle bestellingen die na de dag van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd.

1.5 Wanneer PTS gedurende enige tijd de bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

2. Prijzen
2.1 Op de website staan de actuele prijslijsten gepubliceerd. Prijswijzigingen voorbehouden.

2.2 De aangegeven prijzen zijn in euro’s. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.3 De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 PTS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of gewijzigde internationale omstandigheden noodzakelijk is.

3. Bestellingen en offertes
3.1 Offertes zijn 1 maand geldig, tenzij anders aangegeven.

3.2 Offertes worden alleen via e-mail verstuurd.

3.3 Bestellingen kunnen via de webshop of e-mail worden opgegeven.

3.4 Als opdrachtgever aan PTS gegevens, tekeningen, specificaties enz. verstrekt, mag PTS uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3.5 PTS is gerechtigd in bijzondere omstandigheden een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Hiervan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een bericht aan de opdrachtgever gestuurd.

3.6 Na bestelling geldt een afname verplichting voor de opdrachtgever, bij eventuele wijzigingen of annuleringen wordt tot maximaal 100% van het bestelde bedrag gefactureerd. Dit met in het oog houdend van de redelijkheid door PTS.

4. Facturatie
4.1 De BTW-factuur wordt ingesloten bij de bestelling. Op verzoek wordt via e-mail een kopie exemplaar toegezonden.

4.2 Op verzoek kan aan buitenlandse bedrijven een 0%-BTW factuur verstrekt worden. Bij online bestellingen kan een internationaal BTW nummer opgegeven worden. Deze leveringen worden dan automatisch vrijgesteld van BTW.

4.3 Om risico’s op BTW-fraude te minimaliseren stelt PTS bijzondere eisen aan de opdrachtgever. Het afleveradres dient overeen te komen met het factuuradres en het opgegeven adres moet overeenkomen met het adres waarop het bedrijf fiscaal geregistreerd is. Indien de gegevens eenvoudig verifieerbaar zijn, kan zonder BTW geleverd worden. De BTW dient in dat geval door de ontvanger van de factuur toegevoegd te worden, overeenkomstig de geldende EU-richtlijnen.

5. Betaling

5.1 Bestellingen via de webshop worden, uitzonderingen zie punt 5.3 daargelaten, vooruit betaald. De betaalmogelijkheden zijn zichtbaar zodra men de check out procedure begint met o.a.

– betaling met IBAN door het uitvoeren van een bankoverschrijving of internetbetaling.
– betaling met een debet kaart.
– betaling met een creditcard.
– overige betalingswijzen.

– gedeeltelijke vooruitbetaling is eventueel mogelijk bij bestellingen groter dan 2000 euro en in onderling overleg
– directe betalingen worden door de Payment Service Provider, Mollie afgehandeld.

5.2 De bestelling is pas definitief nadat de betaling of aanbetaling ontvangen is. De bij het product of offerte vermelde levertijd gaat in vanaf het moment van ontvangst van de betaling.

5.3 Onder voorwaarden kan voor geselecteerde bedrijven geleverd worden op krediet. Bij overschrijding van de betalingstermijn is PTS gerechtigd eerder overeengekomen condities eenzijdig te wijzigen.

5.4 Nadat de opdrachtgever de aanbieding heeft geaccepteerd wordt een kredietwaardigheidstoets uitgevoerd. Is de opdrachtgever kredietwaardig bevonden, dan wordt de bestelling geaccepteerd, zie hierboven onder art. 3.4.
De standaard betalingstermijn is 30 dagen. In voorafgaand overleg kan daar onder voorwaarden van worden afgeweken.

5.5 Gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wordt bij de betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.6 In aanvulling van artikel 5.4 kan te late betaling van een termijn leiden tot vertraging in de levering.

5.7 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert en PTS tot vordering van het aan hem verschuldigde bedrag overgaat, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

6. Levertijd
6.1 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de opdrachtgever de overeenkomst in stand laat.

De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst kan alleen schriftelijk.

6.2 Voor leveringen buiten Nederland moet rekening worden gehouden met extra levertijd.

7. Levering
7.1 PTS is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

7.2 Indien de opdrachtgever na opdrachtverlening kiest voor levering in delen (of spoedlevering), dan zijn bijkomende kosten en extra administratiekosten verschuldigd.

7.3 De aflevering wordt verzorgd door een door PTS gekozen transporteur aan het door de opdrachtgever opgegeven adres.

7.4 PTS is verantwoordelijk voor het juist verpakken van het product. Het risico ter zake van de producten gaat over op de opdrachtgever op het moment van versturen. De opdrachtgever wordt geacht het product bij ontvangst op beschadigingen te controleren en -ingeval van schade- dit direct te melden aan de transporteur en aan te laten tekenen.

7.5 Alle transactie zijn ex works. PTS is verantwoordelijk voor het klaarmaken van de goederen voor verzending. De opdrachtgever draagt het risico voor vermissing of beschadiging tijdens het transport.

7.6 Indien de opdrachtgever binnen 1 werkdag na ontvangst bemerkt dat het product door transport beschadigd is dient de opdrachtgever dit binnen 24 uur aan PTS te melden door het sturen van een e-mail onder vermelding van factuurnummer, naam van het product en omschrijving van het mankement.

8. Reclame en retourzendingen
8.1 Zodra het product door de opdrachtgever is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het product aan de overeenkomst beantwoord. Als het product niet aan de overeenkomst voldoet, dient de opdrachtgever dit binnen 2 werkdagen schriftelijk te melden en binnen 7 dagen, in overleg, retour te zenden. PTS heeft de keuze het product te vervangen door het juiste product, dan wel de volledige factuurwaarde te crediteren.

8.2 Producten welke om andere reden dan genoemd in artikel 8.1 worden geretourneerd, kunnen alleen dan (gedeeltelijk) worden gecrediteerd indien de producten (en de verpakking) in onberispelijke staat verkeren en vooraf schriftelijk is overeengekomen dat producten kunnen worden geretourneerd.

8.3 In aanvulling op artikel 8.2 geldt dat producten of onderdelen van producten die speciaal voor de opdrachtgever zijn gemaakt of op maat gesneden niet worden teruggenomen.

9. Aansprakelijkheid van PTS

9.1. PTS is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door PTS

9.2. Iedere verdere aansprakelijkheid van PTS voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

9.3. Onverminderd het bepaalde sub 7.1. wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie-, vervolg- of opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

9.4. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen PTS is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van PTS wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

9.5. Opdrachtgever vrijwaart PTS voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door PTS geleverde producten en/of materialen.

9.6. PTS is op geen enkele manier verantwoordelijk / aansprakelijk voor ontstane schade door het niet naar behoren functioneren van geleverde producten. De eindgebruiker moet zelf onderzoeken of de geleverde producten voldoen aan de voor het specifieke gebruik vereiste eigenschappen.

10. Eigendom
10.1 De opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door PTS geleverde product rusten, te respecteren.

10.2 Nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan, gaat het eigendom van de bestelde producten over op de opdrachtgever.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PTS ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PTS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PTS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en PTS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Betalingsgegevens

PTFE TUBE SHOP
Baarschot 20 B, 4817 ZZ Breda
NL52 INGB 00074471 32

KVK: 20109935

B.T.W: NL001677692B59

Breda, 1 juni 2020

Menu